Program lojalnościowy

 

Witamy w gronie Uczestników ogólnopolskiego programu lojalnościowego.

 

Informujemy, iż z dniem 01.03.2020 r. ulegnie zmianie regulamin programu lojalnościowego „Społem znaczy razem” określający zasady rejestracji punktów, wydawania i realizacji kuponów/bonów programu.

 

Program lojalnościowy to korzyści dla klientów w podziękowaniu za zaufanie jakim nas codziennie obdarzają.Za każde 5 zł otrzymacie Państwo 1 pkt.

 

Kupon/Bon 20 zł - 250 pkt.

Kupon/Bony 50 zł - 500pkt.

  

Regulamin programu lojalnościowego „Społem znaczy razem”

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „Społem znaczy razem”.
 2. Organizatorem programu jest „SPOŁEM” Powszechna Spółdzielnia Spożywców
  w Głogowie

z siedzibą w Głogowie przy ul. Elektryczna 9, wpisaną do rejestru Sądu Rejonowego dla miasta Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem : 0000033289 ,

 1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.
 2. Program prowadzony jest w sklepach organizatora, objętych programem
  i oznaczonych logo programu. Załącznikiem do Regulaminu jest lista placówek organizatora biorących udział w programie.
 3. Uczestnik oświadcza, przez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego zapisy.

 

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

 1. Program – program lojalnościowy pod nazwą „Społem znaczy razem” prowadzony przez spółdzielnię.
 2. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu.
 3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie.
 4. Konto uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczenie lub odliczenie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.
 5. Stan konta – liczba zgromadzonych przez uczestnika programu punktów.
 6. Karta – plastikowa karta Uczestnika Programu.
 7. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez system kasowy powoduje przypisanie numeru karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie uczestnika.
 8. Formularz rejestracyjny – formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu.
 9. Partner – inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym
  z organizatorem.
 10. Kupon/Bon „Społem znaczy razem” – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia, w sklepach objętych programem towarów, których wartość odpowiada wartości nominalnej Kuponu/Bonu.
 11. Strona Programu- internetowa strona Programu, znajdującego się pod adresem www.glogow.spolem.org.pl.
 12. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


§ 3. Warunki udziału w Programie

 1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa, zaakceptowała Regulamin Programu i której wydano kartę klienta.
 2. Karta wydawana jest w sklepach Organizatora oznaczonych logo Programu Lojalnościowego „Społem znaczy razem”.
 3. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora
  i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie www.glogow.spolem.org.pl.
 4. Warunkiem rejestracji Uczestnika w Programie jest złożenie prawidłowo wypełnionego i własnoręcznie podpisanego Formularza Rejestracyjnego. Rejestracji Uczestnika dokona Organizator najpóźniej w terminie 10 dni od dnia złożenia formularza.
 5. Karta klienta wydawana jest nieodpłatnie. Warunkiem otrzymania karty jest dokonanie zakupów w jednym ze sklepów Organizatora, wypełnienie i podpisanie formularza.
 6. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi
  w niniejszym Regulaminie.
 7. Uczestnik przez złożenie podpisu na Formularzu Rejestracyjnym oświadcza, że:
  - wyraża zgodę na uczestnictwo w Programie „Społem znaczy razem”,
  -zapoznał się z regulaminem i akceptuje jego treść,
  - wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatora zawartych
  w Formularzu Rejestracyjnym danych osobowych, stosownie do informacji zawartych w formularzu,

      -  potwierdza autentyczność zawartych w Formularzu Rejestracyjnym danych.

 1. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych
  i marketingowych zgodnie z RODO Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
  i Rady (UE) .
 2. Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu w sklepach organizatora, po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym.
 3. Uczestnik programu może sprawdzić stan konta poprzez stronę www.glogow.spolem.org.pl lub poprzez terminal w sklepach organizatora.
 4. Karta klienta jest własnością organizatora. Zgubienie karty winno zostać jak najpilniej zgłoszone do Organizatora e- mailem na adres: spolemglogow@home.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: 76 835 85 35 w dni robocze, w godz. od 7.00 do 15.00.

 

§ 4. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestnika Programu jest Organizator. Do kontaktu służy następujący adres e-mail: spolemglogow@home.pl a także nr telefonu 76 835 85 35
 2. Organizator wskazuje, że do realizacji umowy zawartej z Uczestnikiem Programu, której przedmiotem jest udział w Programie, niezbędne jest przetwarzanie przez Organizatora kategorii danych osobowych oznaczonych symbolem „*” (gwiazdki)
  w Formularzu rejestracyjnym.
 1. Dane osobowe Uczestnika Programu pobierane przez Organizatora i przetwarzane
  w celu realizacji Programu, obejmują: imię i nazwisko, PESEL (a poprzez ten identyfikator – płeć i datę urodzenia), datę imienin, adres do korespondencji, nr karty oraz datę przystąpienia do programu, nr telefonu, adres e-mail (dalej: „Dane osobowe”).
 2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji Programu, na co składa się m. in.:

a) naliczenia punktów za wykonane zakupy;

b) aktualizacja Stanu konta Uczestnika Programu;

c) dezaktywacja punktów, o których mowa w § 6 pkt. 7;

d) dokonywanie korekt na Koncie Uczestnika;

e) wymiana punktów na Kupony/Bony „ Społem znaczy razem”.

 1. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych przez Organizatora, o których mowa w pkt. 3. powyżej, w celu, o którym mowa w pkt. 4. powyżej, jest wykonanie umowy, której stroną jest Uczestnik Programu (art. 6. ust. 1. lit. b RODO).
 2. Dane osobowe mogą być udostępniane przez Organizatora podmiotom z nim współpracującym (odbiorcom) przy realizacji Programu zgodnie z Regulaminem, na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmiotom, których udział jest niezbędny do obsługi i dystrybucji nagród (np. usługi pocztowe, usługi informatyczne, usługi doradcze i prawnicze).
 3. Dane osobowe Uczestnika będą przechowywane przez okres trwania umowy, a po jej zakończeniu, przez okres niezbędny do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony wzajemnych roszczeń oraz przez czas niezbędny do wywiązania się przez Organizatora z obowiązku prawnego.
 4. Każdy Uczestnik Programu ma prawo żądać od Organizatora dostępu do swoich Danych osobowych, w tym uzyskania kopii danych posiadanych przez Organizatora, ma prawo również do sprostowania lub uzupełnienia swoich danych, jeśli okaże się, że są nieprawidłowe. Każdy Uczestnik Programu może również wystąpić do Organizatora z żądaniem usunięcia swoich Danych Osobowych, ograniczenia ich przetwarzania lub przeniesienia danych.
 5. Uczestnikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadkach określonych w RODO.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 7. Podanie Danych osobowych oznaczonych w Formularzu rejestracyjnym symbolem „*” (gwiazdki) jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a ich niepodanie skutkuje niemożliwością zawarcia umowy i korzystania z Programu. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może spowodować ograniczenie w dostępności do niektórych funkcjonalności w ramach Programu.

 

§ 5 Zgoda Uczestnika

 1. Dane osobowe Uczestnika Programu, mogą być przetwarzane również w innych celach, w zależności od udzielonej przez Uczestnika zgody / zgód. Za wyrażanie zgody uważa się zaznaczenie przez Uczestnika symbolem „x” okienka TAK przy wybranej zgodzie.
 2. Uczestnik Programu ma możliwość wyrażenia zgody na przekazywanie mu przez Organizatora informacji handlowych drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w celu wysyłania informacji handlowej jest zgoda Uczestnika (art. 10. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Dz.U. 2017.1219). Organizator może przetwarzać Dane osobowe Uczestnika w celu wskazanym w zdaniu poprzedzającym do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika.
 3. Uczestnik Programu może wyrazić również zgodę na przetwarzanie jego Danych osobowych oraz danych o transakcjach i zakupach dokonywanych w trakcie trwania Programu, w celu określenia przez Organizatora preferencji osobistych i zachowań Uczestnika (zasada i znaczenie), aby Organizator mógł przygotować i zaproponować produkty lub usługi najlepiej dopasowane do potrzeb (konsekwencje) Uczestnika (profilowanie). Uczestnik ma prawo nie podlegać decyzjom opierającym się zautomatyzowanym przetwarzaniu (profilowaniu). Organizator może przetwarzać Dane osobowe oraz dane o transakcjach i zakupach Uczestnika, na podstawie wyrażonej zgody przez Uczestnika i tylko do czasu cofnięcia zgody przez Uczestnika Programu.
 4. Uczestnik może w dowolnym momencie wycofać każdą ze złożonych zgód. Cofnięcie którejkolwiek ze zgód (na wysyłanie informacji handlowych oraz na profilowanie), nie powoduje utraty zgodności z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 5. Uczestnikowi przysługują odpowiednio uprawnienia wskazane w § 4., pkt 8. – 10. powyżej.

 

§ 6. Zapisywanie transakcji, gromadzenie korzyści

 1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów  w sklepach organizatora, uczestniczących w programie, z wyłączeniem wyrobów tytoniowych, doładowania Pre-Paid oraz napojów alkoholowych.
 2. Warunkiem naliczenia punktów jest okazanie karty klienta kasjerowi, odczytanie kodu karty klienta i zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym.
 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że za każde pełne
  5 złotych wartości zakupu uczestnik otrzymuje 1 punkt, natomiast za zgromadzone 250 punktów przysługuje Kupon/Bon o wartości 20 złotych i za zgromadzone 500 punktów przysługuje Kupon/Bon o wartości 50 złotych.
 4. Rejestracja transakcji jest możliwa wyłącznie w chwili jej dokonania, natomiast aktualizacja stanu kont uczestników programu odbywać się będzie nie rzadziej niż co tydzień.
 5. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.
 6. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez  okres 12 miesięcy. W przypadku braku rejestracji jakichkolwiek transakcji zakupu na koncie Uczestnika przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, zgromadzone punkty mogą stracić ważność, a wówczas nie będą mogły zostać wymienione na Kupony/Bony. Okres rozliczeniowy rozpoczyna się w momencie dokonania pierwszego zakupu z użyciem karty.
 7. Każdego roku, w dniu 31 października dokonana będzie dezaktywacja punktów znajdujących się na kontach uczestników, które zapisano na nich przed dniem
  31 marca roku poprzedniego. 

§ 7. Wymiana punktów na Bony Społem

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na Kupony/Bony „Społem znaczy razem”, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów.
 2. W celu wymiany punktów na Kupon/Bon „Społem znaczy razem”, uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów powinien zgłosić chęć wybrania Kuponu/Bonu .
 3. Kupon/Bon „Społem znaczy razem” zostanie wydany uczestnikowi w sklepach organizatora, po okazaniu karty klienta, poprzez wydruk z terminala.
 4. Po odebraniu Kuponu/Bonu „Społem znaczy razem” z konta uczestnika zostanie odjęta odpowiadająca wartości Kuponu/Bonu ilość punktów.
 5. Kupon/Bon ważny jest wyłącznie w sklepach Organizatora w terminie do dnia określonego na wydruku tj. 30 dni od daty wydania Kuponu/Bonu . Po tym terminie Kupon/Bon „Społem znaczy razem” traci ważność i Uczestnik straci prawo wykorzystania Kuponu/Bonu, a jednocześnie punkty odpowiadające jego wartości nie będą zwrócone na Konto Uczestnika.
 6. Kupony/Bony „Społem znaczy razem” nie podlegają wymianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży ani przekazania osobie trzeciej oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana reszta.
 7. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 8. W przypadku gdy łączna wartość odbieranych przez Uczestnika w jednym dniu nagród przekroczy wartość 2000 zł, Organizator pobierze od Uczestnika zaliczkę na podatek dochodowy w wysokości 10% łącznej wartości wydawanych nagród. Warunkiem wydania nagród jest wówczas wniesienie przez uczestnika określonej powyżej opłaty.
 9. Kupony/Bony rabatowe, które noszą ślady zniszczenia mogą nie zostać zrealizowane.
 10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia na piśmie reklamacji w sklepach  organizatora, pocztą na adres organizatora, lub za pomocą formularza na stronie www.glogow.spolem.org.pl. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 21 dni.
 11. Podstawą reklamacji jest posiadanie paragonów fiskalnych lub innych dowodów zakupu, które potwierdzą fakt dokonania reklamowanych transakcji.

 

§ 8. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w niniejszym Regulaminie.
 2. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.glogow.spolem.org.pl , z miesięcznym  wyprzedzeniem.
 3. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program.

O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie www.glogow.spolem.org.pl oraz w sklepach organizatora.

 1. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do Kuponu/Bonu „Społem znaczy razem”, powinni przeprowadzić procedurę zamówienia Kuponu/Bonu Społem zgodnie z § 7 w terminie 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.                                                                               
 2. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w programie, Uczestnik powinien złożyć taką deklarację na piśmie w formie elektronicznej na adres e- mailem : spolemglogow@home.pl lub na adres siedziby Organizatora ul. Elektryczna 9 67-200 Głogów i dokonać zamówienia Kupnu/Bonu „Społem znaczy razem”, jeśli nabył prawo do jego otrzymania.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.03.2020r.