Ogłoszenia

 

REGULAMIN USTALAJĄCY ZASADY WYLICZENIA DYWIDENDY OD ZYSKU

 
ANEKS NR 4
 
DO REGULAMINU USTALAJĄCEGO ZASADY WYLICZENIA DYWIDENDY OD ZYSKU OBOWIĄZUJĄCEGO OD ROKU OBRACHUNKOWEGO 2013.
 
 
§ 1
 
W punkcie 4 regulaminu:
 
- wykreśla się ostatnie zdanie, tj:
 
Jeśli członek nie dostosuje się do tej zasady, do celów naliczenia dywidendy
będą przyjmowane zakupy dokonane na ostatnią wydaną kartę.
 
- dopisuje się zdanie,tj:
 
W przypadku wyrobienia każdej kolejnej karty przez członka, poprzednia
będzie automatycznie dezaktywowana.
 
 
§ 2
 
W punkcie 5 regulaminu wykreśla się:
 

skl. nr 7 ul. Śniadeckich 19

 
Aneks wchodzi w życie z dniem 5.04.2019 roku.
 
 

 

ANEKS NR 3

DO REGULAMINU USTALAJĄCEGO ZASADY WYLICZENIA DYWIDENDY OD ZYSKU OBOWIĄZUJĄCEGO OD ROKU OBRACHUNKOWEGO 2013.

 

§ 1

W punkcie 5 regulaminu wykreśla się:

 

- sklep nr 8 ul. Stawna 4

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 1.04.2018 roku.

 

 

ANEKS NR 2

DO REGULAMINU USTALAJĄCEGO ZASADY WYLICZENIA DYWIDENDY OD ZYSKU OBOWIĄZUJĄCEGO OD ROKU OBRACHUNKOWEGO 2013.

 

§ 1

Punkt 4 regulaminu otrzymuje nowe brzmienie:

 

Wyliczenie dywidendy będzie się odbywało w następujący sposób:

- jedna połowa dywidendy będzie wynikała z przemnożenia posiadanych udziałów przez wskaźnik oprocentowania udziałów .

Wskaźnik ten ustali się przez podzielenie 50% kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy przez kwotę udziałów przypadającą na wszystkich uprawnionych

- druga połowa dywidendy , w oparciu o Program Lojalnościowy „SPOŁEM ZNACZY RAZEM” , który ewidencjonuje zakupy dokonane na kartę klienta przez członków Spółdzielni - zostanie rozliczona na poszczególnych członków, proporcjonalnie do zakupów dokonanych w roku obrachunkowym, za który przysługuje dywidenda. Do tej części dywidendy nie mają prawa osoby, o których mowa w § 49 pkt 2.

Członek Spółdzielni może posiadać tylko jedną kartę klienta. Jeśli członek nie dostosuje sie do tej zasady, do celów naliczenia dywidendy

będą przyjmowane zakupy dokonane na ostatnią wydaną kartę.

 

§ 2

W punkcie 5 regulaminu :

-wykreśla się: skl.nr 24 ul. Al.Wolności 19

-dopisuje się: sklep nr 7 ul.Śniadeckich 19

 

§ 3

Aneks wchodzi w życie z dniem 22.05.2017 roku.

 

*******************************

 

ANEKS NR 1

DO REGULAMINU USTALAJĄCEGO ZASADY WYLICZENIA DYWIDENDY OD ZYSKU OBOWIĄZUJĄCEGO OD ROKU OBRACHUNKOWEGO 2013.

 

§ 1

W punkcie 5 regulaminu wykreśla się:

 

- skl.nr 4 ul.Morcinka 29

- skl.nr 5 ul.Mechaniczna 5

- skl.nr 21 ul.Kościelna 7 Grębocice

- skl.nr 40 ul.Neptuna 18a

 

Aneks wchodzi w życie z dniem 1.04.2015 roku.

 

*******************************

 

 REGULAMIN

USTALAJĄCY ZASADY WYLICZENIA DYWIDENDY OD ZYSKU POCZĄWSZY OD ROKU OBRACHUNKOWEGO 2013.

 

1. Zgodnie z & 49 Statutu Spółdzielni , jeżeli uchwałą Walnego Zgromadzenia Członków część nadwyżki bilansowej zostanie przeznaczona do podziału między członków( dywidenda),

podziału tego dokonuje się w 50% proporcjonalnie do wysokości zakupów dokonywanych przez członka w placówkach Spółdzielni

zarejestrowanych na karcie członkowskiej (lojalnościowej) oraz 50% w formie oprocentowania posiadanych udziałów członkowskich.

 

2. Dywidenda przysługuje członkom, którzy spełniają wymogi § 49 :

pkt 2 – Jeżeli podział nadwyżki bilansowej między członków ma nastąpić

w formie oprocentowania udziałów, w podziale tym uwzględnia się byłych członków ( ich spadkobierców), którym przysługują roszczenia o wypłatę udziałów.

pkt 3 - Jeżeli zadeklarowane przez członka udziały nie zostały w pełni wniesione, kwoty przysługujące członkowi z tytułu podziału

nadwyżki zalicza się na poczet jego niepełnych udziałów.

 

3. Walne Zgromadzenie Członków określi :

a/ kwotę nadwyżki bilansowej przeznaczoną na wypłatę dywidendy

b/ termin uruchomienia wypłaty dywidendy

c/ sposób wypłaty dywidendy/ bony do realizacji w placówkach Spółdzielni lub gotówka/

 

4. Wyliczenie dywidendy będzie się odbywało w następujący sposób:

 

- jedna połowa dywidendy będzie wynikała z przemnożenia posiadanych udziałów przez wskaźnik oprocentowania udziałów .

Wskaźnik ten ustali się przez podzielenie 50% kwoty przeznaczonej na wypłatę dywidendy przez kwotę udziałów przypadającą na wszystkich uprawnionych.

- druga połowa dywidendy , w oparciu o systemy komputerowe „KARTA KLIENTA”, który ewidencjonuje zakupy dokonane na kartę

klienta i „DYWID”, który ewidencjonuje członków Spółdzielni , zostanie rozliczona na poszczególnych członków, proporcjonalnie do

zakupów dokonanych na kartę klienta w roku obrachunkowym, za który  przysługuje dywidenda.

Do tej części dywidendy nie mają prawa osoby, o których mowa w § 49 pkt 2.

Dla osób posiadających więcej niż jedną kartę, do celów naliczenia dywidendy będą przyjmowane zakupy dokonane na ostatnią wydaną kartę.

 

5. Rejestracja zakupów dokonywanych na kartę klienta jest możliwa we wszystkich skomputeryzowanych placówkach handlowych , tj :

 

- skl.nr 1 ul.Elektryczna 9

- skl.nr 3 ul.Spadzista 11

- skl.nr 4 ul.Morcinka 29

- skl.nr 5 ul.Mechaniczna 5

- skl.nr 6 ul.Al.Wolności 12d

- skl.nr 8 ul.Stawna 4

- skl.nr 11 ul.Kamienna Droga 35

- skl.nr 21 ul.Kościelna 7 Grębocice

- skl.nr 24 ul.Al.Wolności 19

- skl.nr 28 ul.Morcinka

- skl. nr 33 ul.Obr.Pokoju 22

- skl.nr 34 ul.Galileusza 20

- skl.nr 35 ul.Niedziałkowskiego

- skl.nr 40 ul.Neptuna 18a

 

 

6. Od dywidendy zostanie potracony podatek w wysokości obowiązującej w roku obrachunkowym, w którym wypłacana jest dywidenda.

 

Wypłata dywidendy będzie się odbywała w kasie Spółdzielni.

Uprawniony do odbioru dywidendy członek musi wylegitymować się dokumentem potwierdzającym tożsamość .

W przypadku odbioru przez inną osobę- po okazaniu pisemnego upoważnienia osoby, za którą odbierana jest dywidenda oraz dokumentu

potwierdzającego tożsamość odbierającego dywidendę.

 

 

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 roku.